Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de organisatie van activiteiten FFWD-production – SNIPER ZONE

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze verschillende communicatiekanalen (e-mail, website en factuur). Als gevolg daarvan impliceert elke reservering of aankoop de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het interne reglement van SNIPER ZONE (FFWD Production) door de klant. Door deze aanvaarding erkent de klant voldoende te zijn geïnformeerd over het doel en de aard van de Activiteiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De organisator van de activiteit of de persoon die de reservering heeft gemaakt, verbindt zich ertoe de deelnemers aan de gereserveerde activiteiten op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en het interne reglement voordat ze arriveren. De organisator van de activiteit of de persoon die de reservering heeft gemaakt, is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de algemene voorwaarden van SNIPER ZONE (FFWD Production) en de verschillende reglementen voor de hele groep. In geval van een geschil of ongepast gedrag van deelnemers, is de organisator van de activiteit of de persoon die de reservering heeft gemaakt, verantwoordelijk.

De organisatie van een Activiteit is gebaseerd op de methoden en niet op gegarandeerde resultaten. Deelname aan een Activiteit brengt bepaalde risico’s met zich mee, en de deelnemers doen dit op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te beoordelen of hij fysiek en mentaal geschikt is om deel te nemen aan de Activiteit en om het verloop van de activiteiten te begrijpen. SNIPER ZONE (FFWD Production) wijst alle aansprakelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de Activiteit en de gezondheidstoestand van de deelnemer, of als de deelnemers de overeenkomst, de algemene voorwaarden, het reglement en/of de instructies van SNIPER ZONE (FFWD Production) niet naleven.

De deelnemer moet de Dienst, de faciliteiten, de uitrusting en attributen die door SNIPER ZONE (FFWD Production) ter beschikking zijn gesteld, met de grootst mogelijke zorg gebruiken. De deelnemer mag niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. De deelnemer moet respect tonen voor andere deelnemers en het personeel van SNIPER ZONE (FFWD Production) en te allen tijde de redelijke instructies van het personeel volgen.

Als deelnemers de infrastructuur en/of materiaal van SNIPER ZONE (FFWD Production) beschadigen door slecht gedrag, verkeerd gebruik, het niet volgen van de instructies tijdens de briefing, het niet naleven van de schriftelijke instructies op onze verschillende communicatiekanalen of de adviezen van het personeel van SNIPER ZONE (FFWD Production), wordt dit materiaal onmiddellijk in rekening gebracht bij de organisator van de activiteit of de groepsverantwoordelijke. Als deze schade SNIPER ZONE (FFWD Production) belet de activiteit voor andere groepen te organiseren, kan een schadevergoeding ter hoogte van de geleden schade worden geëist van de organisator van de activiteit of de groepsverantwoordelijke.

De organisator van de activiteit verbindt zich ertoe dat alle deelnemers hun naam officieel ondertekenen op de aansprakelijkheidsverklaring aan het begin van de activiteit. Als een deelnemer niet heeft getekend, is de organisator aansprakelijk in geval van schade.

Indien SNIPER ZONE (FFWD Production) desondanks aansprakelijk wordt gesteld, moet zij de schade in de eerste plaats in natura vergoeden. Als herstel in natura niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van SNIPER ZONE (FFWD Production), ongeacht de aard, oorzaak of het voorwerp van het schadegeval, beperkt tot het maximumbedrag van de in rekening gebrachte inschrijving voor de betreffende Activiteit. De aansprakelijkheid van SNIPER ZONE (FFWD Production) moet worden aangetoond.

Verloren voorwerpen worden niet langer dan een week na de activiteit bewaard. SNIPER ZONE (FFWD Production) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van eigendommen op haar parkeerplaats en in haar faciliteiten.

1. Reservering:

Reserveringen kunnen alleen via e-mail of op onze website www.sniper-zone.be gemaakt worden. Als de activiteit plaatsvindt binnen 48 uur na de reservering, moet dit verplicht telefonisch gebeuren op +32 (0) 497 47 97 86. Als u liever iemand van onze diensten wenst te ontmoeten om uw programma te organiseren, is het mogelijk, maar enkel op afspraak. De boeking van de activiteit moet zo snel mogelijk plaatsvinden en is pas effectief na ontvangst van de betaling.

We vragen aan de organisator van de groep om ons het precies aantal deelnemers 5 werkdagen vóór de activiteit te geven om de verschillende operators te verwittigen. Op de dag van de activiteit, als het aantal deelnemers niet meer overeenkomt met wat werd gecommuniceerd, hebben we het recht om het bedrag van de verschillende interventies van de dag voor afwezigen te vragen.

Opmerkingen:

2. Voorshot

Het voorschot komt overeen met een % van de totale prijs van de activiteit, berekend op basis van het aantal deelnemers, meegedeeld door de verantwoordelijke van de groep. Dit voorschot moet betaald worden vóór de datum bepaald in de bevestigingsmail, mits een annulering van de activiteit. De verantwoordelijke die het saldo van de activiteit willen betalen, moeten ons per e-mail op de hoogte houden en de betaling doen één week vóór de datum van de activiteit (breng het bewijs van betaling mee de dag van de activiteit). In het geval van een reservering een week voor de dag van de activiteit, zal er geen betaling gevraagd worden. (Alleen een bevestiging per telefoon de dag voor de activiteit).

3. Betalingsvoorwaarden

Het saldo moet contant of via de Payconiq-smartphone-applicatie worden betaald door “een” groepsverantwoordelijke, op ons aankomstpunt bij aankomst, de dag zelf van de activiteit. Een totale betaling wordt gevraagd voor de groep.

Al onze facturen zijn direct betaald te worden. Niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling toegepast:
– een boetebeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50€ ;
– nalatigheidsrente van 15% per jaar;
– (administratiekosten 12,50 €).

4. Annulering van een dag en / of interventie (s)

Alle annuleringen moeten worden verzonden per e-mail met ontvangstbevestiging!

In geval van annulering binnen 15 werkdagen voorafgaand de activiteit, behouden wij ons het recht om het volledige bedrag van de betaling te houden als compensatie. Annulering van de activiteit dient per e-mail met ontvangstbevestiging te geschieden..

Indien de groep de activiteit niet  3 werkdagen voor de activiteit annuleert en/of niet komt opdagen op de voorziene datum en uur, zijn wij genoodzaakt het volledige voorschot te behouden en het saldo van de activiteit aan te rekenen aan de organisator, ter compensatie van de betrokken partijen.

In geval van natuurrampen of sociale calamiteiten, beslissingen van de autoriteiten (regering, gemeente,…), natuurramp, waardoor we uw reservering moeten annuleren. De aanbetaling kan niet worden terugbetaald, maar goed worden uitgesteld in de vorm van een tegoed voor een volgend bezoek.

Indien het aantal deelnemers lager is dan het geboekte aantal en de organisator ons niet  5 werkdagen voor de datum van de activiteit verwittigt, zal een dossierkost van 5 € per ontbrekende speler aan het totale saldo van de groep worden toegevoegd!

Indien op de dag van de activiteit het aantal deelnemers lager is dan het geboekte aantal en de organisator geen verwittiging heeft gegeven 2 werkdagen voor de datum van de activiteit, zal het totale bedrag van de eerder geboekte arrangementen gefactureerd worden* zonder korting!

* Bij paintball worden de paintballs van de “afwezigen” verdeeld onder de aanwezige spelers! 

In het geval van een terugbetaling, zal deze in de vorm van een voucher zijn, met een inhouding van 10% van het bedrag voor administratiekosten.

Al onze facturen zijn direct betaald te worden. Niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling toegepast:

– een boetebeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50€ ;
– nalatigheidsrente van 15% per jaar;
– (administratiekosten 12,50 €).

5. Kortingen

Kortingen met meer dan 25 deelnemers kunnen kortingen gegeven worden op formules, onder bepaalde voorwaarden. Andere kortingen of cadeaubonnen kunnen aan een groep worden toegekend, naar volgens appreciatie van het management van FFWD Production SPRL.
Volgens verschillende overeenkomsten met verschillende partners worden kortingen automatisch gegeven op presentatie van documenten, kaarten … Alle kortingen die worden gegeven door FFWD Production  kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen.

 

De plaats van rechtsmacht voor eventuele geschillen tussen de klant en ons is Verviers, onverminderd de plaats van oprichting of uitvoering van de overeenkomst.

De referentietaal voor het beslechten van eventuele geschillen is het Frans.