Privacy

1. Introductie

De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de naleving van de geldende Europese en nationale regelgeving op dit gebied, waaronder de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook wel bekend als de “AVG”.

FFWD Production SRL hecht groot belang aan de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom verbinden wij ons ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de wet, evenals op een eerlijke en transparante manier.

Met deze kennisgeving willen we u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. We nodigen u uit om het zorgvuldig te lezen.

Met “gegevens” bedoelt FFWD Production alle persoonsgegevens over u die kunnen worden verwerkt in het kader van onze relaties, dat wil zeggen: alle informatie of groepen informatie waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

2. Behandeling manager

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is FFWD Production SRL met maatschappelijke zetel aan Chemin du Petit Bois 51 – 4960 Malmedy. Het is FFWD Production die de doeleinden bepaalt waarvoor uw gegevens worden verwerkt, evenals de middelen en kenmerken van de uitgevoerde verwerkingen.

“Gegevensverwerking” omvat elke handeling met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, aanpassen of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, koppelen of verbinden, evenals archiveren, verwijderen of vernietigen.

 

3. Categorieën van gegevens verwerkt

We verwerken gegevens van verschillende aard met betrekking tot u, alleen voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van onze activiteiten.

Identificatiegegevens:
Ex.: Naam, voornaam en geboortedatum…
Levering of verzending van een gedrukt, ingevuld formulier of document, of een aanvraag, ongeacht het medium, of op enige andere wijze (bijvoorbeeld: tijdens een bezoek door een vertegenwoordiger, per post, telefoon, e-mail, …).

Contactgegevens :
Ex.: Telefoonnummer, postadres en emailadres…
Levering of verzending van een gedrukt, ingevuld formulier of document, of een aanvraag, ongeacht het medium, of op enige andere wijze (bijvoorbeeld: tijdens een bezoek door een vertegenwoordiger, per post, telefoon, e-mail, …).

Bankgegevens :
Ex. : Bankrekeningnummer, creditcardnummer…
Levering of verzending van een gedrukt, ingevuld formulier of document, of een verzoek, ongeacht het medium, of op enige andere wijze (bijvoorbeeld per post, telefoon, e-mail, …).

Beeldopnamen:
Ex. :  Foto’s en video’s…
Gegevens afkomstig van videobewakingssystemen. Onze bewakingscamera’s bevinden zich in en rond ons park, evenals in onze verschillende gebouwen.

Gegevens over gezondheid :
Ex. :  In geval van een specifiek dieet (allergieën, vegetarisch dieet, …).
Levering of verzending van een gedrukt, ingevuld formulier of document, of een verzoek, ongeacht het medium, of op enige andere wijze (bijvoorbeeld per post, telefoon, e-mail, …).

 

4. Verwerkingen, doeleinden en wettelijke grondslagen

We verwerken de hierboven beschreven gegevens voor bepaalde, expliciete en legitieme doeleinden. Alleen gegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor een bepaald doel worden verwerkt. We verzamelen of verwerken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hieronder beschreven.

 

Verwerking
Doeleinden
Wettelijke Grondslagen
Beheer van klantenrelaties
Reageer op uw verzoeken om informatie, vragen, klachten, suggesties, etc.
Opnieuw contact met u op te nemen na verlies of vergeten/diefstal van een object/schade aan apparatuur.
Uw toestemming na een verzoek van u of ons legitieme belang om contact met u op te nemen na een nalatigheid, verlies of diefstal.
Beheer van reserveringen
Om uw reservering te kunnen bevestigen, de diensten die u heeft geboekt uit te voeren, u te vergoeden, u een factuur te sturen, indien nodig, te zorgen voor reparatie in geval van schade aan apparatuur.
De contractuele noodzaak. Zonder de verwerking van uw persoonlijke gegevens in dit verband is het voor ons onmogelijk om u onze diensten aan te bieden.
Beveiligingsbeheer
Zorgen dat u aan onze veiligheidsverplichtingen voldoet en u een veilig en beveiligd recreatiegebied bieden.
Ons legitieme belang om u te beschermen en onze site te beveiligen.
Direct marketing
U op de hoogte houden van onze aanbiedingen, onze nieuwe infrastructuren, …
Uw toestemming door u aan te melden voor onze nieuwsbrief via onze website.
Wedstrijd
Om u te kunnen belonen voor uw loyaliteit.
Uw toestemming na uw registratie.


5. Ontvangers van uw gegevens

Om uw gegevens optimaal te verwerken, moeten we deze doorgeven aan bepaalde interne afdelingen:

Interne ontvangers: De boekhoudafdeling en de marketingafdeling

Voor sommige diensten kunnen we een beroep doen op gespecialiseerde bedrijven die uw gegevens namens ons zullen verwerken en volgens onze instructies (“verwerkers”). Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden door deze bedrijven verwerkt, in overeenstemming met uw privacy.

Externe ontvangers: Regiondo, Ellhoa, Mailchimp, Brevo, Teamleader, Google Suite (Gmail, Groups, Drive), Office Suite (Outlook, Excel…)

Overdrachten van uw gegevens naar landen buiten de Europese economische ruimte kunnen plaatsvinden. In het geval van de Verenigde Staten vallen ze onder het EU-VS-privacyschild (EU-US Privacy Shield). Om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, zullen overdrachten naar andere derde landen worden onderworpen aan een ander beschermingsmechanisme, zoals de Standaardcontractbepalingen van de Commissie.

 

6. Duur van de gegevensbehoud

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld op fiscaal gebied) en om onszelf te beschermen in geval van een geschil (verjaringstermijn voor juridische procedures). In elk geval worden ze maximaal 20 jaar bewaard.

Aan het einde van hun bewaarperiode worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

 

7. Uw rechten

  • U heeft het recht om geïnformeerd te worden en toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens,
  • U heeft het recht om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen,
  • U heeft het recht om (*) uw persoonsgegevens te laten wissen,
  • U heeft het recht om (*) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken,
  • U heeft het recht om (*) de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen,
  • U heeft het recht om (*) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek, met ontvangstbevestiging, gedateerd en ondertekend, te richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) op het volgende adres: Chemin du Petit Bois, 51 – 4960 Malmedy.

(*) De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan een voorafgaande analyse door onze DPO.

Opmerking: Houd er rekening mee dat in bepaalde gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs kan worden gevraagd voordat aan uw verzoek wordt voldaan.


8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen uitbesteed aan bedrijven die een voldoende niveau van gegevensbescherming garanderen.

FFWD Production beschermt de onder haar controle vallende persoonsgegevens met technische en organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals onder andere versleuteling, antivirusprogramma’s, firewalls en toegangscontroles.

Toegang tot uw persoonsgegevens is in elk geval alleen toegestaan aan geautoriseerde personen voor wie deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Deze personen zijn gehouden aan beroepsgeheim en moeten alle technische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

 

9. Zend een klacht

In geval van geschillen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) door hem een schriftelijke klacht te sturen, met ontvangstbevestiging, naar het volgende adres: Chemin du Petit Bois, 51 – 4960 Malmedy.

U kunt ook een klacht indienen bij de via post naar Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel, of per e-mail naar het adres contact@apd-gba.be.